OM Å KOMME TIL TRO, RETTFERDIGHETEN OG FRELSEN.

Rom 10,10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.
Rom 10,9-10 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Vi må høre evangeliet, tro det og vende om. Så bekjenner vi vår tro med vår munn og ved å la oss døpe til død fra synd. Rom 6,3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Rom 6,6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Rom 6,17-18 Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. 18 Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.

Romerbrevets kapittel 6 viser oss klart at Gud gir oss kraft ved nåden til å seire over fristelser. Fristelsene vekker nok lysten, men vi avviser den slik at lysten ikke unnfanger til synd og død slik vi kan lese i Jakobs brev. Jak 1,14-15 Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. 15 Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.
Vil du ha Livets Krone?
Jak 1,12 Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Rom 10,13-14 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

Rom 1,16-17 For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.

Når du som er kristen søker og bygger et åndelig fellesskap, da se til at det er brødre og søstre som tror Guds Ord og lærer rett, som lever nær Jesu hjerte og lytter til Åndens stemme. Vi må ta opp våre kors hver dag og følge Jesus i lydighet, ”den som, har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg”, sa Jesus. Elsker du Jesus eller går du sammen med dem som forkynner ”syndenes tillatelse”? ”Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det Jeg sier?”.

Gud er en Hellig Gud!

Hebr 10,30-39 Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! 32 Men tenk nå tilbake på den første tid – den gang dere var blitt opplyst, og så utholdt stor kamp og lidelse. 33 Dels ble dere selv gjort til et skuespill ved spott og trengsler, dels stod dere sammen med dem som fikk gjennomgå dette. 34 For også fangene hadde dere medlidenhet med. Og dere fant dere med glede i at deres eiendeler ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, som varer ved. 35 Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn! 36 For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. 37 For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. 38 Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. 39 Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse. 11,1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.