Jeg kaller dere ikke lenger tjenere

I Johannes evangelium sier Jesus, Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt jeg har hørt av min Fader har jeg kunngjort dere.
Han sier også, Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå; men når Han, Sannhetens Ånd kommer skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører, skal han tale han tale og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere.
Paulus sier det samme i 1 Kor 2:10-13

Vi er altså Jesu venner og vi er lovet å kjenne Guds sannhet ut fra Ordet og ved Åndens Åpenbaring.
Paulus advarer oss også sterkt mot å «holde oss til» andre enn Jesus, «Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.» Kristus er blitt delt!

Jesus sier i sin ypperste-prestelige bønn at vi må være ett, – «Jeg i dem og du i meg, for at de kan være fullkomment til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.»

Vi kan altså slå fast at frelste mennesker er fullkomment til ett, vi er Jesu venner og holder oss kun til Ham, Kristus er ikke blitt delt. Videre er Ånden gitt oss og forkynner hele sannheten for oss, dermed er det ikke rom for ulik lære, trossamfunn gjør ikke Guds vilje, deres grunnleggere hadde ikke rett til å kalle seg ved eget navn og danne organisasjoner som ikke var ett med alle disipler på det aktuelle stedet. John Smyth dannet et Baptistsamfunn i 1609 i Amsterdam. John Wesley opplevde sterk vekkelse i England i 1738 og Metodismen var i gang.
Gustav A Lammers startet en disentermenighet i Skien i 1856 som ble forløperen til Misjonsforbundet som ble stiftet i 1884. På lignende måter ble mange andre frie menigheter etablert av kristenledere med sterk tro og karisma.

Disse vekkelsene var til dels et resultat av død teologi i Katolske og Protestantiske kirkesamfunn. Folk ble grepet av Evangeliet og Ånden gav dem sterk syndenød og omvendelse. Dette var Guds gode verk og fremgang for Guds Rike på jorden og Jesu sanne menighet. Men organiseringen og strukturen og bygging av kirkebygg og etablering av ulike trossamfunn var ikke godt og ikke etter Bibelens klare Ord!

Nå sitter kristne i hver sin bås og vitner om Guds splittede menighet. Dermed tror ikke verden at Gud har sendt Jesus for å frelse dem i følge Joh 17:22-23. Dette er svært alvorlig.