DEMOKRATI I GUDS RIKE

Hvordan ledes Jesu Legeme på jorden, og hvordan ledes Jesu disipler i det lokale kristne fellesskapet, – kan det bygges som en bedrft med ansatte eller etter demokratiske prinsipper?

Ut fra misjonsbefalingen er en disippel et menneske som er omvendt gjennom loven og evangeliet til gjenfødelse av Den Hellige Ånd slik at han / hun holder alt det Jesus befalte oss. (Idet dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere). Mat 28:20

Å være frelst er å elske Jesus og det viser seg i at du holder hans bud. Det er skrevet i Johannes kap 14. selv det motsatte er slått fast i vers 24.

«Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.»
‭‭Johannes‬ ‭14‬:‭21‬, ‭24‬

Den kristne menigheten er alle som er født av den Hellige Ånd, og de er Jesu Legeme og har Jesus som Hode fordi han leder dette Legemet ved hvert bånd som Han gir.

«Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet
‭‭Efeserne‬ ‭4‬:‭15‬-‭16‬

Kristne mennesker behøver derfor ikke noen demokratisk valgte ledere som bestemmer over dem eller noen prest som gir visjoner og styrer fellesskapet. Kristent fellesskap er et organisk samfunn mellom disipler som lever i Guds vilje og elsker hverandre og underordner seg hverandre. Familie-menigheter eller husmenigheter eller lokale bedehus-menigheter er fellesskap som ligner mest på det vi leser i Efeserbrevet kap 4. De tjenestegaver og nådegaver Ånden gir til en disippel er gitt for å tjene andre søsken i fellesskapet slik dette Ordet beskriver: «Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,»
‭‭Efeserne‬ ‭4‬:‭11‬-‭13‬

Hensikten med embedene, hyrde, lærer, evangelist, er at disse skal utruste disipler til tjenestegjernig Alt for ofte sitter medlemmer i menigheter i benkeradene og lytter isteden for å gå i de ferdiglagte gjerningene.

Hverken en bedriftsmodell eller demokratiske avgjørelser er nødvendig for å være Jesu disipler i et lokalmiljø.

De frimenigheter som vi har i Norge i dag har delt opp Guds folk på en uheldig måte ved at disipler som er naboer i nærmiljøet møtes til fellesskap i ulike kirkebygg ut fra ulik lære. Dette går i direkte konflikt med Jesu Ord i hans yppersteprestelige bønn i Johannes kap 17.

«Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.»
‭‭Johannes‬ ‭17‬:‭20‬-‭24‬

Oppdelingen av «Jesu Legeme» i «trossamfunn» er imot Guds Ord og derfor en hindring for å vinne mennesker til frelse – vårt budskap drepes av vår splittelse. Dette er svært alvorlig. Det forundrer meg at lederene i disse forskjellige samfunn ikke ser at de bryter Guds Ord ved å ta et annet navn på sitt fellesskap enn «Jesu Venner» og en annen lære enn den Ånden åpenbarer når Han forkynner oss hele sannheten.

«Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.»
‭‭Johannes‬ ‭16‬:‭12‬-‭13‬ ‭

Kristne lærere kan ikke ha to forskjellige lærer på dype åndelige sannheter og samtidig påstå at det er «hele sannheten», den er det bare en av.

Publisert
Kategorisert som Hva Ser Du?

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.