Jeg kaller dere ikke lenger tjenere

I Johannes evangelium sier Jesus, Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt jeg har hørt av min Fader har jeg kunngjort dere.
Han sier også, Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå; men når Han, Sannhetens Ånd kommer skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører, skal han tale han tale og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere.
Paulus sier det samme i 1 Kor 2:10-13

Vi er altså Jesu venner og vi er lovet å kjenne Guds sannhet ut fra Ordet og ved Åndens Åpenbaring.
Paulus advarer oss også sterkt mot å «holde oss til» andre enn Jesus, «Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.» Kristus er blitt delt!

Jesus sier i sin ypperste-prestelige bønn at vi må være ett, – «Jeg i dem og du i meg, for at de kan være fullkomment til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.»

Vi kan altså slå fast at frelste mennesker er fullkomment til ett, vi er Jesu venner og holder oss kun til Ham, Kristus er ikke blitt delt. Videre er Ånden gitt oss og forkynner hele sannheten for oss, dermed er det ikke rom for ulik lære, trossamfunn gjør ikke Guds vilje, deres grunnleggere hadde ikke rett til å kalle seg ved eget navn og danne organisasjoner som ikke var ett med alle disipler på det aktuelle stedet. John Smyth dannet et Baptistsamfunn i 1609 i Amsterdam. John Wesley opplevde sterk vekkelse i England i 1738 og Metodismen var i gang.
Gustav A Lammers startet en disentermenighet i Skien i 1856 som ble forløperen til Misjonsforbundet som ble stiftet i 1884. På lignende måter ble mange andre frie menigheter etablert av kristenledere med sterk tro og karisma.

Disse vekkelsene var til dels et resultat av død teologi i Katolske og Protestantiske kirkesamfunn. Folk ble grepet av Evangeliet og Ånden gav dem sterk syndenød og omvendelse. Dette var Guds gode verk og fremgang for Guds Rike på jorden og Jesu sanne menighet. Men organiseringen og strukturen og bygging av kirkebygg og etablering av ulike trossamfunn var ikke godt og ikke etter Bibelens klare Ord!

Nå sitter kristne i hver sin bås og vitner om Guds splittede menighet. Dermed tror ikke verden at Gud har sendt Jesus for å frelse dem i følge Joh 17:22-23. Dette er svært alvorlig.

Liv og lære

Lære er viktig.
«For en tilsynsmann skal være ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten efter ussel vinning, men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende, en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot. For der er mange gjenstridige, som farer med tomt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen. Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld.»
‭‭Titus‬ ‭1:7-11‬ ‭

Det er klart at rett lære er viktig på linje med god moral og livsførsel som beskrevet over. Grunnen er også nevnt, – de gjenstridige nedriver hele hus ved utilbørlig lære!

Livet får vi ved tro på Jesus slik Johannes sier i 1 Joh 5:11-13
«Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn».
Den som har Sønnen, Jesus, har også Guds Ånd: Rom 8,9 «Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til».

Vi ser altså at den som får frelse ved evangeliets kraft og omvendelse til tro på Jesus, også vil få en rett og sunn lære. Grunnen er Åndens undervisning, slik Jesu lovte disiplene, «når han, sannhetens Ånd, kommer skal Han veilede dere til hele sannheten». (Joh 16:13). Det samme sier Paulus i 1 Korinter brev 2:13: «det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lære idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord».
Disipler som lytter til og lærer av Ånden vil altså være enige i lære! «Hele sannheten» er en sannhet, ikke uenighet og oppdeling i flere trossamfunn.
Det er derfor sørgelig at kristne menigheter seiler under ulike flagg.

Ser ikke Ledere dette?

OM Å KOMME TIL TRO, RETTFERDIGHETEN OG FRELSEN.

Rom 10,10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.
Rom 10,9-10 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Vi må høre evangeliet, tro det og vende om. Så bekjenner vi vår tro med vår munn og ved å la oss døpe til død fra synd. Rom 6,3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Rom 6,6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Rom 6,17-18 Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. 18 Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.

Romerbrevets kapittel 6 viser oss klart at Gud gir oss kraft ved nåden til å seire over fristelser. Fristelsene vekker nok lysten, men vi avviser den slik at lysten ikke unnfanger til synd og død slik vi kan lese i Jakobs brev. Jak 1,14-15 Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. 15 Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.
Vil du ha Livets Krone?
Jak 1,12 Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Rom 10,13-14 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

Rom 1,16-17 For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.

Når du som er kristen søker og bygger et åndelig fellesskap, da se til at det er brødre og søstre som tror Guds Ord og lærer rett, som lever nær Jesu hjerte og lytter til Åndens stemme. Vi må ta opp våre kors hver dag og følge Jesus i lydighet, ”den som, har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg”, sa Jesus. Elsker du Jesus eller går du sammen med dem som forkynner ”syndenes tillatelse”? ”Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det Jeg sier?”.

Gud er en Hellig Gud!

Hebr 10,30-39 Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! 32 Men tenk nå tilbake på den første tid – den gang dere var blitt opplyst, og så utholdt stor kamp og lidelse. 33 Dels ble dere selv gjort til et skuespill ved spott og trengsler, dels stod dere sammen med dem som fikk gjennomgå dette. 34 For også fangene hadde dere medlidenhet med. Og dere fant dere med glede i at deres eiendeler ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, som varer ved. 35 Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn! 36 For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. 37 For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. 38 Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. 39 Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse. 11,1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.