Jeg kaller dere ikke lenger tjenere

I Johannes evangelium sier Jesus, Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt jeg har hørt av min Fader har jeg kunngjort dere.
Han sier også, Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå; men når Han, Sannhetens Ånd kommer skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører, skal han tale han tale og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere.
Paulus sier det samme i 1 Kor 2:10-13

Vi er altså Jesu venner og vi er lovet å kjenne Guds sannhet ut fra Ordet og ved Åndens Åpenbaring.
Paulus advarer oss også sterkt mot å «holde oss til» andre enn Jesus, «Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.» Kristus er blitt delt!

Jesus sier i sin ypperste-prestelige bønn at vi må være ett, – «Jeg i dem og du i meg, for at de kan være fullkomment til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.»

Vi kan altså slå fast at frelste mennesker er fullkomment til ett, vi er Jesu venner og holder oss kun til Ham, Kristus er ikke blitt delt. Videre er Ånden gitt oss og forkynner hele sannheten for oss, dermed er det ikke rom for ulik lære, trossamfunn gjør ikke Guds vilje, deres grunnleggere hadde ikke rett til å kalle seg ved eget navn og danne organisasjoner som ikke var ett med alle disipler på det aktuelle stedet. John Smyth dannet et Baptistsamfunn i 1609 i Amsterdam. John Wesley opplevde sterk vekkelse i England i 1738 og Metodismen var i gang.
Gustav A Lammers startet en disentermenighet i Skien i 1856 som ble forløperen til Misjonsforbundet som ble stiftet i 1884. På lignende måter ble mange andre frie menigheter etablert av kristenledere med sterk tro og karisma.

Disse vekkelsene var til dels et resultat av død teologi i Katolske og Protestantiske kirkesamfunn. Folk ble grepet av Evangeliet og Ånden gav dem sterk syndenød og omvendelse. Dette var Guds gode verk og fremgang for Guds Rike på jorden og Jesu sanne menighet. Men organiseringen og strukturen og bygging av kirkebygg og etablering av ulike trossamfunn var ikke godt og ikke etter Bibelens klare Ord!

Nå sitter kristne i hver sin bås og vitner om Guds splittede menighet. Dermed tror ikke verden at Gud har sendt Jesus for å frelse dem i følge Joh 17:22-23. Dette er svært alvorlig.

Liv og lære

Lære er viktig.
«For en tilsynsmann skal være ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten efter ussel vinning, men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende, en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot. For der er mange gjenstridige, som farer med tomt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen. Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld.»
‭‭Titus‬ ‭1:7-11‬ ‭

Det er klart at rett lære er viktig på linje med god moral og livsførsel som beskrevet over. Grunnen er også nevnt, – de gjenstridige nedriver hele hus ved utilbørlig lære!

Livet får vi ved tro på Jesus slik Johannes sier i 1 Joh 5:11-13
«Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn».
Den som har Sønnen, Jesus, har også Guds Ånd: Rom 8,9 «Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til».

Vi ser altså at den som får frelse ved evangeliets kraft og omvendelse til tro på Jesus, også vil få en rett og sunn lære. Grunnen er Åndens undervisning, slik Jesu lovte disiplene, «når han, sannhetens Ånd, kommer skal Han veilede dere til hele sannheten». (Joh 16:13). Det samme sier Paulus i 1 Korinter brev 2:13: «det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lære idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord».
Disipler som lytter til og lærer av Ånden vil altså være enige i lære! «Hele sannheten» er en sannhet, ikke uenighet og oppdeling i flere trossamfunn.
Det er derfor sørgelig at kristne menigheter seiler under ulike flagg.

Ser ikke Ledere dette?

HARMONI ELLER KAMP

Mennesket er en skapning med tanke, vilje og følelser, og med en ånd som er grunnlaget for våre liv. Gud blåste livets ånde inn i vår nese (1 Mos 2:7). Dyrene har instinkt, de er programmert til å handle ut fra disse instinktene. Dyr kan derfor ikke stilles til ansvar for sine valg.

Vi mennesker derimot står ansvarlig for våre liv. Alle samfunn og kulturer på jorden har sine regler og lover og politiske strukturer og samfunns institusjoner som innbyggerene må forholde seg til.

Gud vil også stille mennesker til ansvar for sine handlinger ut fra de regler han har gitt oss i sitt Ord og etter vår samvittighet.

I våre dager har vi innført mange nye tanker og handlemåter og holdninger som individer og samfunn som har endret våre liv dramatisk. Frem til første verdenskrigs slutt og noen år inn på 50.tallet hadde familien og lokalmiljøene i by og bygd en sentral rolle i oppdragelsen av barn og gode lekearenaer for barna i gata og på løkkene eller skogen rundt hjemmene.

Ettersom velstanden økte og folk skulle ha moderne hjem med elektrisk komfyr, kjøleskap og egen bil ble økonomisk vekst og kjøpekraft hovedsak for alle regjeringer frem til i dag. Da trodde man at velstanden ville øke om flest mulig voksne mennesker var i lønnet arbeid. Dermed skulle husmødrene, som var samfunnets største ulønnede arbeidsgruppe legge fra seg sin husmor rolle og mors-rolle og få utdannelse,jobb og karrière.

I dag, og i mange år har vi sett fruktene av denne omleggingen. Husmødrenes hjemmearbeid og barnepass og innflytelse på miljøet i boligområdene var det som skapte gode borgere og harmoniske liv med lite ungdomskriminalitet og gode og trygge hjem for ungdommen. De utgiftene samfunnet har måttet dekke over sosialbudsjettet og helsebudsjettet og andre samfunnsområder som følge av hjemmenes oppløsning og de forhold jeg her peker på er enorme. I tillegg kommer all lidelse og sorg og brudte relasjoner som ikke kan måles i penger.

Våre Skandinaviske land rangerer høyt på lykke-målinger, men da tror jeg de faktorene som jeg her snakker om i liten grad er tatt med i vurderingen

Økonomisk vekst og økt kjøpekraft har altså vært en drivkraft og ideologi som faktisk viser seg å ha gitt oss dårligere livskvalitet istedet for bedre liv – som antagelig var hensikten. Kvinnene bet på agnet og trodde at yrkeskarrière, egen økonomi og stress skulle gjøre dem til frie og lykkelige mennesker. Feminisme og likestillingskamp har vært med å dra i samme retning.

Kamp er elendighetens «mote-ord». Ved å sloss skal vi sørge for oss selv og bli glade og harmoniske mennesker? Jeg tror ikke på det.

KVINNE-KAMP OG KJØNNSKAMP. Hva er meningen med å kjempe? De fleste som sloss for egne rettigheter blir negative og ulykkelige- De som gir til andre og hjelper andre til å få sin rett blir derimot lykkelige.

Nå har utvilsomt kvinner hatt dårligere kår enn menn opp gjennom tidene, men spørsmålet er hvem som skal sørge for at de får det bedre og at de har det godt? Jeg tror det ansvaret i stor grad ligger hos oss menn, det er vi som har sviktet. Om vi hadde vært flinkere til å gi våre kvinner muligheter til å realisere seg selv etter ønsker og gitt frihet til å dyrke egne interesser i årene etter annen verdenskrig, tror jeg kvinneopprør og feminisme ikke hadde fått så stor kraft i samfunnet.

LIKESTILLING. Det er egentlig et meningsløst ord. Kvinne og mann er så fundamentalt forskjellige at vi aldri kan ha lik stilling. Vi har lik VERDI, og selvsagt kan menn og kvinner ofte gjøre samme jobben like bra. Men i stor grad velger vi forskjellig type arbeid fordi noen typer arbeid appellerer til menn og noen typer appellerer til kvinner. Det har ingenting med oppdragelse å gjøre, vi er ganske enkelt skapt forskjellig av Gud fordi Han så at vi fungerer best når vi utfyller hverandre som et team, f.eks. i hjemmet og i barneoppdragelsen. Denne kampen om å ha like rettigheter og konkurrere blir derfor ofte nedbrytende.

OM Å FINNE DET GODE LIVET

Vårt moderne samfunn har lagt tilrette for oss slik at vi kan velge en vei fra vugge til grav. Vi skal yte etter evne og motta etter behov. Det gir en god fordeling for at flest mulig skal ha det bra og kunne utvikle seg etter evner og interesser. Så må færrest mulig falle utenfor det gode liv for å unngå uro eller opptøyer.

I etterkrigstiden har politikere ønsket at flest mulig voksne skal være i lønnet arbeid. Økonomisk vekst for enhver pris. Men hva har prisen vært, hva har det kostet barna? Er kvinner blitt lykkeligere av karrière og egne økonomi fremfor å stelle hjem og gi egne barn trygghet.

Kvinners økonomiske frihet og likestilling mellom kjønnene har vært et mål i seg selv. Spørsmålet er hvem som har drevet denne utviklingen frem. Om denne utviklingen har ført til mer stress, utrygge barn og kraftig økning i skilsmisser og samlivsbrudd, – er det hva kvinner og mødre ønsket? Jeg tror ikke det. Kvinner som har valgt å være hjemme med barna til de er 10 – 12 år gamle, er mer harmoniske og tilfreds enn kvinner i jobb etter min mening. Selvsagt finnes det unntak, det er mange dyktige kvinner der ute, og mange oppgaver løses bedre av kvinner enn av menn. Hovedpoenget mitt er at hjem, barn og lokalsamfunn er svært viktige i samfunnet. Barnehager er ikke i nærheten av å kunne erstatte mor i hjemmet når barna er små.

Det er nok andre krefter som står bak «hele folket i arbeid»- Men er ikke husmorarbeid og barneoppdragelse arbeid? Selvsagt er det det, og resultatene er trygge hjem og harmoniske barn. Politikere er forført av en dårlig ideologi- Brutto nasjonalprodukt har økt, men de menneskelige omkostningene har vært langt større også i sosialbudsjettet – men mest i menneskelig sorg og fortvilelse som ikke kan måles i penger.

Like muligheter og lik verdi er utvilsomt et gode. Alle skal få den skolegang og utdannelse de ønsker og har evner til. Men å prøve å få jenter og gutter til å velge utradisjonelt yrke for at alle skal være mest mulig like er kanskje ikke fornuftig. Gutter og jenter er nemlig ikke like. Kvinner og menn er heller ikke like. Jeg tror denne påvirkningen fra rådgivere mot elevene til å velge tradisjonelle mannsyrker for jenter og at gutter skal velge kvinneyrker skader samfunnet. Er en jente interessert i teknikk, ingeniør-fag eller sterkstrøm og liker det, skal hun selvsagt velge det, men ikke fordi andre ber henne om det av politiske grunner.

Nå tror jeg også at «alle i arbeid» har kostet samfunnet ganske mye i form av stress og dobbeltarbeid og unger som er overlatt til seg selv. Veldig mange av kvinne-arbeidsplassene har oppstått nettopp fordi kvinnene har gått ut i arbeidslivet. Alle barnehage arbeidere. Mange spesialpedagoger til å ta hånd om elever som sliter fordi de ikke har fått nok oppmerksomhet hjemme. Ungdomspsykiatrien har økt kraftig av samme grunn. Hvor mange ekstra jobber har helsevesenet måtte opprette fordi vi jobber oss syke? Det skulle ikke forundre meg om vinninga i det store og hele er borte i spinninga. Altså dårligere livskvalitet for oss alle.

Er det sikkert at kvinner er blitt lykkeligere av å få jobb og penger fremfor å være omsorgs-personer i hjemmet og skape gode miljøer i lokalsamfunnet. Har kvinnesakskvinner og feminister hatt god innflytelse på samfunnsutviklingen? Hvor mange av skilsmissene hadde vært unngått om vi hadde levd i harmoni med de roller som er lagt nedi oss som mann og kvinne. Vi menn kan ikke fylle den rollen en kvinne har, vi har ikke de egenskapene! Likestilling er i stor grad å kaste bort gode resurser.

Det er viktig at vi kan velge selv i alle faser av livet. Barn, ungdom student, unge voksne, voksne, middelaldrende og eldre. Hver alder har sin sjarm og sine utfordringer. Det er godt å være fleksibel og å ha flere ben å stå på. Det er også godt å ha familie og gode venner rundt seg.

OM Å KOMME TIL TRO, RETTFERDIGHETEN OG FRELSEN.

Rom 10,10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.
Rom 10,9-10 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Vi må høre evangeliet, tro det og vende om. Så bekjenner vi vår tro med vår munn og ved å la oss døpe til død fra synd. Rom 6,3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Rom 6,6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Rom 6,17-18 Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. 18 Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.

Romerbrevets kapittel 6 viser oss klart at Gud gir oss kraft ved nåden til å seire over fristelser. Fristelsene vekker nok lysten, men vi avviser den slik at lysten ikke unnfanger til synd og død slik vi kan lese i Jakobs brev. Jak 1,14-15 Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. 15 Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.
Vil du ha Livets Krone?
Jak 1,12 Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Rom 10,13-14 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

Rom 1,16-17 For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.

Når du som er kristen søker og bygger et åndelig fellesskap, da se til at det er brødre og søstre som tror Guds Ord og lærer rett, som lever nær Jesu hjerte og lytter til Åndens stemme. Vi må ta opp våre kors hver dag og følge Jesus i lydighet, ”den som, har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg”, sa Jesus. Elsker du Jesus eller går du sammen med dem som forkynner ”syndenes tillatelse”? ”Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det Jeg sier?”.

Gud er en Hellig Gud!

Hebr 10,30-39 Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! 32 Men tenk nå tilbake på den første tid – den gang dere var blitt opplyst, og så utholdt stor kamp og lidelse. 33 Dels ble dere selv gjort til et skuespill ved spott og trengsler, dels stod dere sammen med dem som fikk gjennomgå dette. 34 For også fangene hadde dere medlidenhet med. Og dere fant dere med glede i at deres eiendeler ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, som varer ved. 35 Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn! 36 For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. 37 For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. 38 Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. 39 Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse. 11,1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Samlivsbrudd og Barna

Kraftig økning av rettsaker om barnefordeling, kunne vi høre i lokalnyhetene på radioen nylig. Spesielt ille var det i Gudbrandsdalen.
Når mennesker gifter seg eller flytter sammen uten å vite forskjell på erotikk og kjærlighet, da er faren stor for at det ender i samlivsbrudd. Eller altså, om foreldrene ikke eier omtanke for sine barn, i rettssalen.

Mon tro hvor mange prosent av samfunnets sosialbudsjett som kan spores tilbake til samlivsbrudd? Mobbing på skolen, barn med lærevansker, ADHD, alkoholproblemer, psykiske lidelser, selvmord. Listen kan gjøres lang.

Men ingen tør ta tak i denne soleklare sammenhengen, – skilsmisse er blitt en hellig ku, fungerer forholdet dårlig, mener mange at det er en soleklar rett å gå fra hverandre. Men barna lider mye mer enn folk er klar over, for dem er det en katastrofe. Så setter samfunnet inn terapeuter i stedet – barn og ungdoms psykiatri, helsesøstre på skolene, barnevern.
Dersom samfunnet hadde lært ungdommen hva ekteskap og familieliv består av, hva det kreves for å bli en god ektefelle, far og mor, hadde vi spart mye av disse lidelsene og utgiftene.
Det har blitt en ond spiral. Fordi så mange hjem fungerer dårlig, lærer barn hat istedet for kjærlighet ved foreldrenes eksempler. Innfør «Samliv» som fag på videregående skole, med temaer som kommunikasjon, konfliktsløsing, planlegging, barneoppdragelse, prioriteringer, familiejus og pengebruk.

Mange foreldre er ikke klar over at når de forteller barna at de ikke lenger er glad i hverandre, betyr det for barnet: «Mamma/ Pappa er ikke glad i meg» Du kan protestere så mye du vil, foreldre som ikke elsker hverandre, elsker heller ikke sine barn slik foreldre plikter!

Ser dere virkelig ikke at dere river istykker barnas trygghet? Barnas to store helter i livet, mamma og pappa, er ikke venner!? Kan katastrofen bli større? Nei.

HVORDAN FINNE DIN EKTEFELLE.

Hvem passer for meg?

Å finne en god ektefelle er et veldig viktig valg. Det finnes nok mange gode kandidater som du kan bli lykkelig sammen med. Allikevel tror jeg Gud har tenkt en for deg som Han vil vise deg. Tror du dette selv, er mye vunnet. Det er lurt å ha mange gode venner i ungdomstiden uten å ha fast følge med noen. Er du kristen er det viktig å vokse i troen og bli trygg på seg selv, velge utdanning og lære å stå på egne ben før du binder seg til et annet menneske. Når både du og din tilkommende står støtt på egne ben er det lettere å bygge en relasjon sammen der hver av dere kan støtte den andre når motgang kommer. Er en av dere eller begge umodne, blir det vanskeligere å bygge et godt hjem sammen.

Derfor er mitt generelle råd (det finnes sikkert unntak): Vent med å få fast følge til et par år før du kan tenke deg å gifte deg. For de fleste kan dette være fra du er 20 til 25 år. I tenårene er det viktigste å få utdanning og stake ut en mulig kurs for livet. Mange er opptatt med det helt til de er 30 år. Men å vente med å gifte seg til man er ferdig utdannet og har fått en jobb, er ikke nødvendig. Det går an å være gift og student.
Grunnen til at svært mange ekteskap og samboerskap går i oppløsning i dag, er at mange begynner i feil ende. Man får følge, blir forelsket og ligger med hverandre før man vet om vedkommende er en bra livsledsager. Faktisk hindrer disse erotiske opplevelsene ungdom i å få vite om vennen er god eller mindre god, fordi de som er verd å satse på er de som respekterer deg nok til å vente med det erotiske. Du er bare et leketøy for ham, når han har brukt deg en tid dukker det opp en ny erobring. Så står du tilbake med sorgen og sårene. Kjærlighetssorg og skuffelser gir ofte varige sår i en periode hvor vi forandrer oss ganske mye. Sex er ekteskapets lim, bruker du det før du er gift mister det sin bindende kraft. Din ”eros” tilhører bare ett menneske, – din ektefelle. Ligger du med en annen har du stjålet kjærligheten som tilhører en annen.

Kjærligheten kan ikke prøves ved å flytte sammen og ”se hvordan det går”. Både grunnlaget og våre holdninger blir feil. Sant ekteskap går vi inn i fordi vi elsker hverandre og vet at det er oss to. ”Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett”, sier Jesus. Så sterkt er denne Gudgitte forening at den lignes med forholdet mellom Jesus og menigheten. Når Gud fører to sammen og de bygger på Bibelens veiledning i sine forberedelser for ekteskapet, da pleier det å gå godt.
Derfor er det godt å bruke tiden fra vi treffes første gang på en riktig måte – når vi kjenner at her er det noe ekstra, kanskje det er han / henne? Bli gode venner først, kanskje er dere venner fra før, da er det allerede på plass. Arbeid på forholdet gjennom samtaler, lær å kjenne hverandres personlighet, fortell hva dere liker, hvilke drømmer dere har i livet og gjør ting sammen. Besøk hverandres foreldre og familie, slekten er viktig! Når dere er trygge på hverandre og vet at det er oss, er det tid for forlovelse.

Har man ventet til man er moden og gått frem på den måten jeg har beskrevet over, behøver det ikke å gå så lang tid fra man finner hverandre til man gifter seg. Et år kanskje, med forlovelsen ca midt i. Når man er forlovet skal jo bryllupet forberedes. Familiene på begge sider skal bli kjent med hverandre. Dette er også en fantastisk ting med Guds veier, ekteskapet er offentlig, det er byggesteinen i samfunnet. De som holder bryllup, ærer familiene på begge sider ved at de får del i det nye ekteparets liv og kan være med å kaste glans over begivenheten og de blir kjent med hverandre. Det er mange menneskers sorg i dag at familier privatiserer sitt forhold ved bare å flytte sammen og hindre at familie og venner blir kjent. Og en bryllupsfest er vel kjærligheten verd?

Kjærligheten er en varig prosess. Vi må nære den hele livet ved oppmuntring og ømme ord, gaver og ros. En kvinne som hedres og roses, holder seg vakker. Er ikke din hustru vakker lenger, vet du hvorfor nå!